فدراسیون انجمن های ایرانیان استرالیادست در دست هم دهيم به مهرایرانیان مقیم استرالیا

فدراسیون انجمن های ایرانیان استرالیا

زمینه ساز هم انديشي همبستگي و همياري ايرانيان مقيم استرالیا

دست در دست هم دهيم به مهر

من اگر ما نشوم تنهايم. تو اگر ما نشوي خويشتني

ایرانیان مقیم استرالیا

مروج ارزشهای ملی واصالتها وآداب وسنن و فرهنگ ایران زمین